ജിവിതം ഒരു യാത്ര | Jeevitham Oru Yathra | Short Story | Sudheesh B

ജീവിതം എന്നത് ഒരു യാത്രയാണ്. ഒരു  കുന്നിലേക്കുളള യാത്ര. ആ കുന്നിലേക്കു കേറുന്നവരാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോർത്തരും ആ കുന്നില്‍ കേറുന്ന ഒരാള്‍ ഞാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക .  എന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ ,കുടുംബക്കാർ അയൽവക്കക്കാർ, വിദേശർ, സ്വദേശർ വൃതൃസ്ഥ സ്വഭാവം,__ ഉളളവർ. ഇതിൽ ഞാൻ സതോഷതോടെ കയറുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും, കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുവരുകയാണെകിൽ ചിലർ ആശൃസിപ്പിക്കുന്നു ചിലർ മറ്റുളളവരുടെ മുന്നിൽ ആളാവനും, മറ്റുളളവരെ ചിരിപ്പിക്കാനും മറ്റുളളവരെ കരയിപ്പിക്കുന്നു ചിലർ എന്തിനക്കയോ വേണ്ടി ഓടുന്നു (ആ

Kadavide Makkale ? | Ayyappa Panicker | Lyrics | കവിത

  കാടെവിടെ മക്കളേ ? മേടെവിടെ മക്കളേ? കാട്ടുപുല്തതകിടിയുടെ വേരെവിടെ മക്കളേ? കാട്ടുപൂ😊ലയുടെ കുളിരെവിടെ മക്കളേ? കാറ്റുകൾ പുലർന്ന പൂ- ങ്കാവെവിടെ മക്കളേ? പച്ചപ്പന 😊ത്ത പാടിക്കളിക്കുന്ന പാ😊വുകൾ മാവുകളു- മെവിടെന്റെ മക്കളേ? കുട്ടിക്കരിംകുയിൽ കൂവിതിമർക്കുന്ന കുട്ടനാടൻ പു☺- യെവിടെന്റെ മക്കളേ? പായൽച്ചുരുൾ ചുറ്റി ദാഹനീർ തൊടാത്ത കായലും തോടുകളു- മെവിടെന്റെ മക്കളേ? ചാകര മഹോ😀- പ്പെരുനാളിലലയടി- 😊ർക്കുന്ന കടലോര- മെവിടെന്റെ മക്കളേ? കാർഷിക ഗവേഷണ- ക്കശപിശയിൽ വാടാത്ത കാറ്റുവീഴാക്കേര- തരുവെവിടെ മക്കളേ ? ഫാക്ടറിപ്പുകയുറ- ഞ്ഞാസ്ത്മാവലിക്കാത്തൊ-

Pookkal Panineer Lyrics – Action Hero Biju – Nivin Pauly

ഉം ..ഉം .. ഉം… ഉം .. ഉം .. ഉം… പൂക്കൾ പനിനീർ പൂക്കൾ നീയും കാണുന്നുണ്ടോ .. ഈണം കിളിതൻ ഈണം നീയും കാണുന്നുണ്ടോ.. വന്നു നാം..  .. രണ്ടാളും.. ഇരുവഴിയേ.. ഇവിടെ വരെ പോരേണം നീ കൂടെ… ഇനിയൊഴുകാം… ഒരു വഴിയേ… പൂക്കൾ പനിനീർ പൂക്കൾ നീയും കാണുന്നുണ്ടോ ഈ വഴിയെ വരും നറുമഴയും ഇളവെയിലും ഈ വനിമുഴുവൻ ഹിമമണിയും..ഇലപൊഴിയും ഇതുവഴി പോയീടും .. ഋതുപലതെന്നാലും ഇതുവഴി പോയീടും.. ഋതുപലതെന്നാലും മാനസമാകെ നമ്മൾ നെയ്യും

Ente Bharatham Malayalam Patriotic Song Lyrics | August 15 | Indian Independece Day

ജനകോടികള്ക്ക് ജീവാമൃതം… ജയഭാരതമ്മക്ക് വന്ദനം….   ജനകോടികള്ക്ക് ജീ…വാമൃതം… ജയഭാരതമ്മക്ക് വന്ദനം…ഓ..ഓ..ഓ..   ഹൃദയമേ…. ഹൃദയമേ…. ഉന്നരുമീ വേളയില്………..ല്…   പ്രാണനും ജീവവായുവും… ഭാരതാമ്മയാ അങ്ങേ…. ഭാരതാമോചനം ധീരരേ… ശാന്തിമാനിളേ… സലാം… ചോരയും വീര്യവും ജീവനും ത്യജിച്ചയോദ്ധാക്കളേ… സലാം…   ഹൃദയമേ…. ഹൃദയമേ…. ഉന്നരുമീ വേളയില്………..ല്… ജനകോടികള്ക്ക് ജീവാമൃതം… ജയഭാരതമ്മക്ക് വന്ദനം…. ജനകോടികള്ക്ക് ജീ…വാമൃതം… ജയഭാരതമ്മക്ക് വന്ദനം…ഓ..ഓ..ഓ. ജയ് കിസാനോ ജയ് ജവാനോ (4) ജയ ജയ ജയ ജയ ദേശം ജയ ജയ ജയ ജയ

Asianet News Tv

Asianet News Tv channels free, Asianet News Live Malayalam Tv Channel, Asianet News Online Malayalam Tv Channel, Asianet News Kerala Channel, Asianet News Online Tv, Asianet News Channel Free, Old Asianet News Channel, New Asianet News Channel, Watch Asianet News Channel Free, Asianet News Evergreen Channel, Malayalam Top Channels