മാമ്പഴം | വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരൻമേനോൻ | Lyrics

അങ്കണ തൈമാവിൽ നിന്ന്
ആദ്യത്തെ പഴം  വീഴ്കെ അമ്മതൻ നേത്ര
ത്തിൽ    നിന്നുതിർനന ചുടൂകണണീർ……….

നാലുമാസതിൻ മുമ്പേ എറെനാൾ കൊതിചിടടീ
ബാലമകനദം  പൂവിട്ടുണികൾ വിരിയവേ

അമ്മതൻ   മണികൂടൻ  പൂതിരി കത്തിച്ചപ്പോൾ
അമലർ ചൊണ്ടൊന്നൊടിച്ചാഹ്ലാദിച്ചടുന്നെത്തി
ച്ചൊടിച്ചു മാതാവപ്പോൾ ഉണ്ണികൾ വിരിഞ്ഞുള്ള പൂവിറുത്തുകളഞ്ഞിലെ കുസൃതിക്കുരുന്നെനീ

മങ്കനി വീഴും നേരം ഓടി ‘ച്ചെന്നൊടു കേണ്ടെൻ
പുങ്കുല്ല തല്ലുന്നത് തല്ലുകൊള്ളാനിട്ടല്ലെ

പൈതലിൻ ഭാവം മാറി
വാഭനാം രു ജം വാടി [2]
കൈതവം കാണിക്കണ്ണ്
കണ്ണുനെ നീർതടാകമായ്

മാമ്പഴം പെറുക്കുവാൻ ഞാൻ വരുന്നില്ല
മാമ്പഴം മലർക്കുലയെറിഞ്ഞു വെറും മണ്ണിൽ

വാക്കുകൾ കൂട്ടി ച്ചൊല്ലാൻ
വയ്യാത്ത കീടങ്ങളെ (2)
ദീർഘദർശനംച്ചെയും
ദൈവജ്ഞര ലോ നിങ്ങൾ

തുംഗമാം മീനച്ചൂടാൽ
തൈമാവിൻ മരതക
കിങ്ങിണി സൗഗന്ധികം സ്വർണമായ്തീരും മുൻപേ
മാങ്കാനി വീഴാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ മാതാവിന്റ പൂങ്കുയിൽ
കൂട്ടും വിട്ട് പരലോകത്തെ പൂകി

വനവർരോമലായവൻ

പാരി നെക്കുറിച്ച് ദാസീനായ്
ക്രീഡാര ലീനനായവൻ വാഴ്കെ

അങ്കണ തൈമാവിൽ നിന്ന്
ആദ്യത്തെ പഴം വീഴ്കെ അമ്മതൻ നേത്ര
ത്തിൽ നിന്നുതിർനന ചുടൂകണണീർ……….

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *