കാടെവിടെ മക്കളേ ? മേടെവിടെ മക്കളേ? കാട്ടുപുല്തതകിടിയുടെ വേരെവിടെ മക്കളേ? കാട്ടുപൂ😊ലയുടെ കുളിരെവിടെ മക്കളേ? കാറ്റുകൾ പുലർന്ന പൂ- ങ്കാവെവിടെ മക്കളേ? പച്ചപ്പന 😊ത്ത പാടിക്കളിക്കുന്ന പാ😊വുകൾ മാവുകളു- മെവിടെന്റെ മക്കളേ? കുട്ടിക്കരിംകുയിൽ കൂവിതിമർക്കുന്ന കുട്ടനാടൻ പു☺- യെവിടെന്റെ മക്കളേ? പായൽച്ചുരുൾ ചുറ്റി ദാഹനീർ തൊടാത്ത കായലും തോടുകളു- മെവിടെന്റെ മക്കളേ? ചാകര മഹോ😀- പ്പെരുനാളിലലയടി- 😊ർക്കുന്ന കടലോര- മെവിടെന്റെ മക്കളേ? കാർഷിക ഗവേഷണ- ക്കശപിശയിൽ വാടാത്ത കാറ്റുവീഴാക്കേര- തരുവെവിടെ മക്കളേ ? ഫാക്ടറിപ്പുകയുറ- ഞ്ഞാസ്ത്മാവലിക്കാത്തൊ-