ജനകോടികള്ക്ക് ജീവാമൃതം… ജയഭാരതമ്മക്ക് വന്ദനം….   ജനകോടികള്ക്ക് ജീ…വാമൃതം… ജയഭാരതമ്മക്ക് വന്ദനം…ഓ..ഓ..ഓ..   ഹൃദയമേ…. ഹൃദയമേ…. ഉന്നരുമീ വേളയില്………..ല്…   പ്രാണനും ജീവവായുവും… ഭാരതാമ്മയാ അങ്ങേ…. ഭാരതാമോചനം ധീരരേ… ശാന്തിമാനിളേ… സലാം… ചോരയും വീര്യവും ജീവനും ത്യജിച്ചയോദ്ധാക്കളേ… സലാം…   ഹൃദയമേ…. ഹൃദയമേ…. ഉന്നരുമീ വേളയില്………..ല്… ജനകോടികള്ക്ക് ജീവാമൃതം… ജയഭാരതമ്മക്ക് വന്ദനം…. ജനകോടികള്ക്ക് ജീ…വാമൃതം… ജയഭാരതമ്മക്ക് വന്ദനം…ഓ..ഓ..ഓ. ജയ് കിസാനോ ജയ് ജവാനോ (4) ജയ ജയ ജയ ജയ ദേശം ജയ ജയ ജയ ജയ