മിഴിയിൽ നിന്നും മിഴിയിലെക്ക് തോണി തുഴഞ്ഞേ പോയീ… നമ്മൾ… മെല്ലേ … മഴയ റിഞ്ഞില്ലിരവറിഞ്ഞില്ലകമഴിഞ്ഞ്ഞോ നമ്മൾ….  തമ്മിൽ… മെല്ലേ …. അണിയമായ്  നീ  അമരമായ് ഞാൻ  ഉടൻ തുളുമ്പിത്തൂവീ….  തമ്മിൽ… മെല്ലേ…. തോണി നിറഞ്ഞ്  പ്രാണൻ  കവിഞ്ഞ്  ഈണമായ് നമ്മിൽ…. മെല്ലേ …. മായാ .. .നദി…. ഹർഷമായ് …. വർഷമായ് ….വിണ്ണിലെ വെണ്ണിലാ തൂവലായ്  നാം ഒരു തുടo നീർ തെളിയിലൂടെ  പാർന്നു  നന്മൾ  നന്മെ….മെല്ലേ …   മെല്ലേ …  പലനിറപ്പൂ  വിടർന്ന    പോൽ  നിൻ