നിലാവേ മായുമോ കിനാവും നോവുമായ് ഇളം തേൻ തെന്നലായ് തലോടും പാട്ടുമായ് ഇതൾ മാഞ്ഞോരോ .. ർമ്മയെല്ലാം ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളി ..പോലെ അറിയാതലിഞ്ഞു പോയ് നിലാവേ മായുമോ കിനാവും നോവുമായ് മുറ്റം നിറയെ മിന്നിപടരും മുല്ലക്കൊടി പൂത്ത കാലം തുള്ളിതുടിച്ചും തമ്മിൽ കൊതിച്ചും  കൊഞ്ചിക്കളിയാടി നമ്മൾ നിറം പകർന്നാ..ടും.. നിനവുകളെല്ലാം കതിരണിഞ്ഞൊരുങ്ങും മുമ്പേ .. .ദൂരെ ..ദൂരേ.. പറയാതെയന്നു നീ മാഞ്ഞുപോയില്ലേ നിലാവേ മായുമോ കിനാവും നോവുമായ് ലില്ലിപാപ്പാ ലോലി ലില്ലിപാപ്പാ ലോലി (2) നീലക്കുന്നിൻ